WDROŻENIOWO I STUDYJNIE_vol. 4
KATEDRA DESIGNU UAP
I GOŚCIE ŚWIATŁO

wernisaż
18.03.2022 r., godz.: 18:00

wystawa
18–31.03.2022 r.

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9

plakat wdrożeniowo i studyjnie
plakat wdrożeniowo i studyjnie

Uczestnicy
Michał Filipiak
Magdalena Jugo
Joanna Leciejewska
Agnieszka Mazurek
Małgorzata Paruch-Piotrowska

Na wystawie zaprezentowany zostanie ciekawy zbiór prac, których autorami są pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni w  Katedrze Designu oraz w  Katedrze Mebla, na Wydziale Architektury i  Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w  Poznaniu. Wszystkie realizacje są wyrazem aktywności designerów i  powstały w  wyniku przeprowadzonego procesu projektowego, wiążącego różnorodne zagadnienia związane ze światłem i  nowatorskimi technologiami produkcyjnymi.

Cała twórczość projektantów wzornictwa rozpięta bywa pomiędzy dwoma biegunami. Podstawowa opozycja – w  największym uproszczeniu – dotyczy pojęć: kreacyjny i  produktowy. Z  jednej strony prace autorskie pozwalają na dogłębne studiowanie zagadnień kształtowania formy i  daleko idący eksperyment – jak dzieje się w  obiektach unikatowych. Na drugim krańcu sytuuje się sfera produkcji przemysłowej, czyli poddanie się ścisłemu reżimowi wytwórczości wielkoseryjnej, z  jej rygorami kalkulacji ekonomicznych i  możliwości technologicznych, limitami czasowymi i  wieloma innymi ograniczeniami. To jednak jest istotą profesji designera i  w  tych ścisłych ramach właśnie wzornictwo pozwala na wykreowanie oryginalnych rozwiązań – produktów tworzących kulturę materialną współczesności. Pozwala stworzyć pewną wartość dodaną, jest elementem wzbogacającym naszą rzeczywistość, poprawiającym funkcjonowanie w  niej na wielu polach – na których znajdują się dobrze zaprojektowane przedmioty.

Czwarta edycja wystawy „Wdrożeniowo i  studyjnie” związana jest ze światłem. W  przeprowadzonym procesie projektowym, projektanci badali różne możliwości technologiczne w  połączeniu z  oddziaływaniem światła, użytego jako medium dla całkowicie nowych obiektów kreacji artystycznej. Efekty tych poszukiwań zostaną przedstawione na przykładach wykorzystujących 3 różne technologie addytywne, ale również jako rezultat pracy w  cennych materiałach tradycyjnych. Pojawiają się zaskakujące, nowatorskie formy, gry światła i  cienia, niespotykane dotąd struktury możliwe do wytworzenia tylko dzięki użyciu innowacyjnej technologii. Ponadto, wybrane obiekty są przykładem zmiany myślenia w  kontekście procesu produkcyjnego, zostały wytworzone bez generowania odpadów produkcyjnych, co ma istotne znaczenie w  skali wielkiego przemysłu.