Jak upadać?
Wystawa wokół VII Pracowni Rzeźby
i Działań Przestrzennych – Performance

wystawa
21–30.01.2022 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat jak upadać
plakat jak upadać

Pokazy performance: Wejścia / Wyjścia #5
20.01.2022 od godz. 18:00
21.01.2022 od godz. 19:00

Uczestnicy
Magdalena Czapiewska, Angèle Guy, Peter Hojlund Palluth, Aleksandra Karwowska, Maja Korczyńska, Jakub Łuczak, Iga Martin, Anastazja Niemiec, Joanna Pietrowicz, Martyna Przybyło, Berenika Pyza, Ksenia Pyza, Rita Silva, Olga Skliarska, Lidia Stachowska , Barbara Stańko-Jurczyńska, Joanna Urbańska

Kordynatorzy
Janusz Bałdyga
Iga Martin

„Wejścia / Wyjścia” to tytuł cyklicznej prezentacji działań realizowanych przez studentów i absolwentów VII Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych – Performance w Galerii Curators’Lab. Tegoroczna edycja nosi zaproponowany przez studentów tytuł Jak upadać ?

Upadek to nagła, niezamierzona zmiana pozycji ciała spowodowana utratą równowagi. Nieunikniony upadek rodzi pytanie – jak upadać ? Kolejne to, w jaki sposób wektor energii upadku zamienić w skierowany ku górze wektor powstania czy powstawania? Zdajemy sobie sprawę z niemal biologicznej zależności upadku i powstania. Postrzegamy te dwa pojęcia w ich nierozerwalnym, strukturalnym związku. Rodzi się kolejne pytanie, czy zapobiegać upadkom, czy przeciwnie, traktować je jako wartość godną doświadczenia.

Założeniem prezentacji jest pokazanie postaw artystycznych i kierunków poszukiwań, a nie stworzenie spójnej demonstracji kolejnych etapów kształcenia. Za tą koncepcją prezentacji przemawia fakt bardzo zróżnicowanych doświadczeń i odmiennych osobowości tworzących środowisko pracowni.

Zakładamy możliwość działań symultanicznych realizowanych różnymi mediami. Przyjmujemy postulat aktywnego uczestnictwa obserwatorów w kształtowaniu się nieprzewidywalnego do końca charakteru artystycznego przekazu. Kładziemy nacisk na osobny charakter indywidualnych prezentacji zdając sobie sprawę z ich przynależności do jednego organizmu, jaki na tym etapie doświadczeń młodych artystów stanowi pracownia.


„Entrances / Exits” is the title of a cyclical presentation of activities carried out by students and graduates of the VII Sculpture and Spatial Activities Studio – Performance at the Curator’s Lab gallery. This year’s edition is titled How to Fall?

A fall is a sudden, unintentional change in body position caused by loss of balance. The inevitable fall raises the question – how to fall? Another is how can the fall energy vector be turned into an upward rising or uprising? We are aware of the almost biological connection of falling and rising. We perceive these two concepts in their inextricable, structural relationship. Another question is whether to prevent falls or, on the contrary, treat them as a value worthy of experiencing.

The aim of the presentation is to show the artistic attitudes and directions of research, and not to create a coherent demonstration of the subsequent stages of education. This concept of presentation is supported by the very diverse experiences and different personalities that make up the studio environment. We assume the possibility of simultaneous activities carried out with various media.

We accept the postulate of active participation of observers in shaping the completely unpredictable nature of the artistic message. We place emphasis on the separate nature of individual presentations, being aware that they belong to one organism, which at this stage of young artists’ experience is the studio.